Round pizza

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Ảnh của Margherita pizza

Margherita pizza

179.000 ₫
Ảnh của Beef Burger Pizza

Beef Burger Pizza

179.000 ₫
Ảnh của Ham & Mushroom Pizza

Ham & Mushroom Pizza

179.000 ₫
Ảnh của Tuna & Onion Pizza

Tuna & Onion Pizza

179.000 ₫
Ảnh của Margherita-Salami Milano pizza

Margherita-Salami Milano pizza

179.000 ₫
Ảnh của Seafood pizza

Seafood pizza

179.000 ₫