Nhóm Drink

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trưng bày trên một trang
Ảnh của Frozen lemonade

Frozen lemonade

45.000 ₫
Ảnh của Lemon & mint (Chanh & bạc hà)

Lemon & mint (Chanh & bạc hà)

45.000 ₫
Ảnh của Mango & Orange

Mango & Orange

55.000 ₫
Ảnh của Pineapple & Orange

Pineapple & Orange

55.000 ₫
Ảnh của Orange & Carrot

Orange & Carrot

55.000 ₫
Ảnh của Watermelon & carrot & mango

Watermelon & carrot & mango

55.000 ₫